Fortsæt til hovedindholdet

Ofte stillede spørgsmål

FAQ
om baseline-undersøgelsen af klima- og biodiversitet i folkekirken
faq

Hvad skal kortlægges?

 • Den nuværende tilstand for biodiversiteten på folkekirkens kirkegårde skal kortlægges
  Konkret skal det opmåles og registreres f.eks., hvor mange m2 af forskellige typer beplantning og belægninger, der findes på kirkegården. Resultaterne omregnes til en såkaldt ”biofaktor”, der er et mål for biodiversitetspotentialet på kirkegården.
   
 • Folkekirkens samlede klimaaftryk som en total udledning i CO2 skal kortlægges
  Klimaaftrykket beregnes på baggrund af en kombination af data som indsamles lokalt (Forbrug af el, varme, fossile brændsler m.m.) og centrale data (menighedsrådenes regnskaber, kørselsgodtgørelser mm.)
faq

Hvem kan deltage i kortlægningen? 

 • Alle kan deltage i undersøgelsen af biodiversitet på kirkegården. Spørgeskemaet om biodiversitet på kirkegården er derfor udsendt til alle menighedsråd, og kan besvares for 1 kirkegård pr. menighedsråd. Ønsker man at måle biodiversiteten på andre kirkegårde eller andre grønne arealer, kan man lave sin egen lokale opgørelse med ”Biofaktor-beregneren” som findes sammen med Provices støttemateriale.
   
 • Den øvrige del af undersøgelsen, som omhandler klimapåvirkning (energiforbrug m.m.) er sendt til ca. 250 sogne, der er udvalgt med henblik på at opnå en bred repræsentation af hele folkekirken. Af hensyn til ressourceforbruget er det kun de udvalgte sogne, der kan udfylde dette spørgeskema.
faq

Hvilke sogne er udvalgt til klimakortlægningen?  

Spørgeskemaet om klima (energiforbrug m.m.) er sendt til ca. 250 sogne fordelt på 2-3 sogne pr. provsti. De udvalgte sogne fungerer som stikprøver for at opnå en bred repræsentativitet i undersøgelsen.

 

Du kan se, hvilke sogne der er udpeget til at deltage i klimaundersøgelsen her (åbner i ny fane)

faq

Hvad skal kortlægningens resultater bruges til?  

Alt data bliver analyseret og udkommer som en samlet rapport. Det bliver desuden gjort tilgængeligt i et online dashboard, hvor menighedsråd, provstiudvalg, ansatte og alle andre interesserede kan få et indblik i klimaftryk og biofaktor. Resultaterne bliver fulgt op med konkrete anbefalinger til, hvordan folkekirken kan reducere klimaaftrykket og give bedre plads til biodiversitet på kirkegården. 

Spørgsmål og svar til

praktisk deltagelse

faq

Hvordan deltager man? 

Sognet og/eller kirkegården deltager ved at besvare den eller de spørgeskemaer, der er sendt til menighedsrådets officielle postkasse. 

Sidder du i menighedsrådet, kan du f.eks. sende spørgeskemaet videre til en regnskabsmedarbejder, til en graver eller anden med den rette viden til at udfylde spørgeskemaet. Er du ikke selv i menighedsrådet, men interesseret i at bidrage, kan du spørge menighedsrådet, om de kan videresende spørgeskemaet.

faq

Hvad er deadline for at besvare spørgeskemaerne? 

Fristen for at besvare spørgeskemaerne er forlænget, så besvarelsen skal være afsluttet senest d. 1. december 2023

faq

Hvor lang tid tager det at besvare spørgeskemaerne? 

Ifølge den feedback, vi har fået i testen af spørgeskemaerne, tager spørgeskemaet om klima 2-5 timer at udfylde, mens spørgeskemaet om biodiversitet ofte tager mindre tid. Tidsforbruget afhænger i høj grad af adgangen til energidata og af kirkegårdsarealets sammensætning, dvs. opgørelse af arealet ift. grus/sten, tætklippet græs, buske, kronetræer mv.

faq

Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde spørgeskemaet? 

Provice har forberedt nogle guides, som i video og tekst forklarer, hvordan spørgeskemaerne skal udfyldes og giver tips til hvordan man kan indsamle de nødvendige informationer. Du kan finde alle støttematerialer her.

 

Du finder endvidere svar på nogle af de mere specifikke spørgsmål vedr. spørgeskemaerne ved at læse videre her på siden.  

Spørgsmål og svar til

spørgeskemaet om biodiversitet

Jeg er i tvivl om, hvilken kategori jeg skal registrere et bestemt areal under

I spørgeskemaet er angivet flere forskellige typer af arealer. Du kan finde en beskrivelse i tekst og billeder af de forskellige arealtyper i Provices guide til biodiversitetsværktøjet. Bemærk, at de enkelte kategorier kan indeholde forskellige typer arealer med samme biofaktor. 

Under hvilken kategori bør man opgøre et gravsted, hvis det er en blanding af forskellige belægninger eller beplantninger? 

Gravsteder varierer, og anbefalingen er at klassificere områder med gravsteder som ”lav beplantning”. Dog kan områder med betydelige mængder kirkegårdssten eller væsentlige buske klassificeres anderledes efter behov.

Hvad er forskellen på træ- og skovplantninger og enkeltstående træer? 

Større, skovlignende grupper af træer opgøres i areal. Dette areal tæller med som en del af grundarealet. 

Enkeltstående træer opgøres i antal, sorteret efter størrelse. De enkeltstående træer angives under tillægsarealer, da de står på et areal, som i forvejen er talt med i grundarealet under en anden kategori. Der kan eksempelvis være tale om enkelte træer, der står på et område med “klippet græs” og dermed tilføjer ekstra biodiversitet-potentiale til arealet. 

Hvor præcis skal opmålingen af kirkegården være?

Opmålingen skal gerne kunne bruges som et arbejdsredskab, og bør afspejle virkeligheden nogenlunde. Det er dog vigtigere at danne et overblik over de overordnede linjer end at få alle detaljer med. 

Det samlede areal af de enkelte kategorier, jeg har indtastet i spørgeskemaet, passer ikke med kirkegårdens samlede areal. Er det et problem?

Opgørelsen skal som udgangspunkt dække hele kirkegården, og alle del-arealer bør kunne registreres under en af kategorierne i spørgeskemaet. Er opmålingen inden for plus/minus 10 % af kirkegårdens samlede areal, er det fint.

Er det kun området inden for kirkegårdsdiget, der skal opgøres, eller kan andre arealer også regnes med?

Man må gerne medregne områder, der ligger uden for kirkediget, som en del af opgørelsen for kirkegården. Har I for eksempel et grønt område eller en parkeringsplads, som ligger i naturlig forlængelse af kirkegården, er det oplagt at inddrage. Det væsentlige er, at det er kirkegårdens personale, der står for driften af området, samt at I ved en eventuel senere opgørelse igen regner dette areal med.

Hvor finder jeg mere hjælp til spørgeskemaet om biodiversitet?

Provice har samlet en række gode hjælpematerialer, inklusiv en instruktionsvideo her:

 

www.provice.dk/folkekirken/

 

Det anbefales at starte med at se videoen, som hjælper med at komme godt i gang.